Skip Administrator and Teacher subject

Administrator and Teacher subject

พำพำพำพำพ
นายสุเมธ วิชาพล
ครูผู้สอน
Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 Today Friday, 22 January 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip CoursesSkip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม
ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ข่าวประชาสัมพันธ์
by Admin User - Friday, 22 November 2019, 09:03 AM
 
นักเรียนที่มีปัญหาการส่งงาน หรือการใช้งานระบบนให้แจ้งข้อมูลปัญหานะครับ

  • การเข้าใช้งานนักเรียนจะต้องเลือกภาษาทางขาวมือให้เป็นภาษาไทย
  • ทำการ login ด้วย user password ของตัวเอง
  • user password ที่ใช้จะคนละส่วนที่ใช้งานใน Class room
  • หากเข้าใช้งานไม่ได้ให้แจ้งปัญหามาทางเว็บ หรือ E-mail: admin@nya.ac.th

Available Courses